பொதுத் தேர்தல் : வேட்பாளர்களின் விருப்பு வாக்கு விபரம்

பொதுத் தேர்தல் : வேட்பாளர்களின் விருப்பு வாக்கு விபரம்

பொதுத் தேர்தல் : வேட்பாளர்களின் விருப்பு வாக்கு விபரம்

எழுத்தாளர் Staff Writer

07 Aug, 2020 | 1:55 pm

Colombo (News 1st) 2020 பொதுத் தேர்தல் முடிவுகளின் பிரகாரம், மாவட்ட மட்டத்தில் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான வேட்பாளர்களின் விருப்பு வாக்கு விபரம் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.

அவை வருமாறு:-

வன்னி மாவட்டம்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி 

சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன்
செல்வம் அடைக்கலநாதன்
எஸ். வினோநோகராதலிங்கம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
காதர் மஸ்தான்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ரிஷாட் பதியுதீன்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
குலசிங்கம் திலீபன்

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
M.A. சுமந்திரன்
S. ஶ்ரீதரன்
D. சித்தார்த்தன்

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 
அங்கஜன் இராமநாதன்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
டக்ளஸ் தேவானந்தா

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்
கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி 
C.V. விக்னேஸ்வரன்

திருகோணமலை மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
எஸ்.எம். தௌபீக்
இம்ரான் மஹ்ரூப்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
கபில நுவன் அத்துகோரள

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
இரா. சம்பந்தன்

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சி
சிவனேசத்துரை சந்திரகாந்தன்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
கோவிந்தன் கருணாகரன்
R.S. ராஹுல் ராஜபுத்திரன்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
S. வியாழேந்திரன்

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
A. ஸெனுலாப்தீன் நசீர்

திகாமடுல்ல மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
விமலவீர திசாநாயக்க
டீ. வீரசிங்க
திலக் ராஜபக்ஸ

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
மொஹமட் ஹாரிஸ்
பைசல் காசிம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்
ஆர்.எம்.எம். முஷாரப்

தேசிய காங்கிரஸ்
ஏ.எல்.எம். அதாவுல்லா

குருநாகல் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
மஹிந்த ராஜபக்ஸ
ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ
குணபால ரத்னசேகர
தயாசிறி ஜயசேகர
அசங்க நவரத்ன
சமன்பிரிய ஹேரத்
டி.பி. ஹேரத், அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா
ஜயரத்ன ஹேரத்
ஷாந்த பண்டார
சுமித் உடுதும்பர

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
நலீன் பண்டார
ஜே.சி. அலவத்துவல
அஷோக் அபேசிங்க
துஷார இந்துனில்

கொழும்பு மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
அட்மிரல் சரத் வீரசேகர
விமல் வீரவங்ச
உதய கம்மன்பில
கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ஸ
கலாநிதி பந்துல குணவர்தன
மேஜர் பிரதீப் உந்துகொட
தினேஷ் குணவர்தன
மதுர விதானகே
சட்டத்தரணி பிரேமநாத் சி. தொலவத்த
காமினி லொக்குகே
சுசில் பிரேமஜயந்த
ஜகத் குமார

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
சஜித் பிரேமதாச
எஸ்.எம். மரிக்கார்
முஜிபுர் ரஹ்மான்
கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா
பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க
மனோ கணேசன்

தேசிய மக்கள் சக்தி
அநுரகுமார திசாநாயக்க

கம்பஹா மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நாலக்க கொடஹேவா
பிரசன்ன ரணதுங்க
இந்திக அநுருத்த
சிசிர ஜயக்கொடி
நிமல் லான்சா
சஹன் பிரதீப் விதான
சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோபுள்ளை
பிரியந்த ரணவீர
கோகிலா ஹர்ஷனி குணவர்தன
லசந்த அழகியவன்ன
நளின் ருவன்ஜீவ பெர்னாண்டோ
மிலான் ஜயதிலக்க
உபுல் மஹேந்திர ராஜபக்ஸ

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
சரத் பொன்சேகா
ரஞ்சன் ராமநாயக்க
காவிந்த ஜயவர்தன
ஹர்ஷன ராஜகருணா

தேசிய மக்கள் சக்தி
விஜித ஹேரத்

நுவரெலியா மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
ஜீவன் தொண்டமான்
சி.பி. ரத்னாயக்க
எஸ். பி. திசாநாயக்க
மருதுபாண்டி இராமேஷ்வரன்
நிமல் பியதிஸ்ஸ

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
பழனி திகாம்பரம்
வி. இராதாகிருஷ்ணன்
எம். உதயகுமார்

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நாமல் ராஜபக்ஸ
டி.வி. சன்ன
மஹிந்த அமரவீர
சமல் ராஜபக்ஸ
உபுல் கலப்பத்தி
அஜித் ராஜபக்ஸ

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
திலீப் வெதஆரச்சி

களுத்துறை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
விதுர விக்ரமநாயக்க
ரோஹித அபேகுணவர்தன
சஞ்சீவ எதிரிமான்ன
பியல் நிஷாந்த டி சில்வா
ஜயந்த சமரவீர அநுப பெஸ்குவல்
லலித் எல்லாவல
மஹிந்த சமரசிங்க

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ராஜித சேனாரத்ன
குமார வெல்கம

காலி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
ரமேஷ் பத்திரண
சம்பத் அத்துகோரலகே
மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா
சந்திம வீரக்கொடி
இசுறு தொடங்கொட
ஷான் விஜயலால் டி சில்வா
கீதா குமாரசிங்க

தேசிய மக்கள் சக்தி
கயந்த கருணாதிலக்க
மனுஷ நாணயக்கார

மாத்தளை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
ஜனக்க பண்டார தென்னகோன்
நாலக்க பண்டார கோட்டேகொட
பிரமித்த பண்டார தென்னகோன்
ரோஹண திசாநாயக்க

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ரோஹினி குமாரி கவிரத்ன

பொலன்னறுவை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
மைத்திரிபால சிறிசேன
ரொஷான் ரணசிங்க
சிறிபால கம்லத்
ஏ. அத்துகோரள

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
கிங்ஸ் நெல்சன்

மாத்தறை மாவட்டம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நிபுண ரணவக்க
கருணா கொடிதுவக்கு
டலஸ் அழகப்பெரும
காஞ்சன விஜேசேகர
மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன
வீரசுமன வீரசிங்க

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
புத்திக பத்திரண

கண்டி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
திலும் அமுனுகம
மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே
லொஹான் ரத்வத்த
அநுராத ஜயரத்ன
கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல
வசந்த யாப்பா பண்டார
குணதிலக்க ராஜபக்ஸ
உதேன சாமிந்த கிரிந்திகொட

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ரவூப் ஹக்கீம்
ஹலீம் மொஹமட்
வேலுகுமார்
லக்‌ஷ்மன் கிரியெல்ல

அநுராதபுரம் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
எஸ். எம். சந்திரசேன
பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன
உதிக பிரேமரத்ன
ஷெஹான் சேமசிங்க
துமிந்த திசாநாயக்க
ஜே. நந்தசேன
கே.பீ. எஸ். குமாரசிறி

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
இஷாக் ரஹ்மான்
ரோஹன விஜேசுந்தர

கேகாலை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
கனக ஹேரத்
ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட்டிய
தாரக்க பாலசூரிய
ரூபிகா விக்ரமசிங்க
H.R.S. துஷ்மந்த
உதயகாந்த குணதிலக்க
L.H. சுதத் மஞ்சுள

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
கபீர் ஹாசிம்
கே. சுஜித் சஞ்சய பெரேரா

மொனராகலை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
ஷஷீந்திர ராஜபக்ஸ
குமாரசிறி ரத்னாயக்க
விஜித பேருகொட
ஜகத் புஷ்பகுமார
கயாஷான் நவநந்த

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
எச். எம். தர்மசேன விஜேசிங்க

புத்தளம் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
சனத் நிஷாந்த
பிரியங்கர ஜயரத்ன
அருந்திக பெர்னாண்டோ
சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன
அசோக் பிரியந்த

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ஹெக்டர் அப்புஹாமி
நிரோஷன் பெரேரா

முஸ்லிம் தேசியக் கூட்டணி
ஷாப்தி மொஹமட் ரஹிம்

பதுளை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நிமல் சிறிபால டி சில்வா
சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய
தேனுக விதான கமகே
சாமர சம்பத் தசநாயக்க
டிலான் பெரேரா மற்றும் திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
வடிவேல் சுரேஷ்
அருணாச்சலம் அரவிந்தகுமார்
சமிந்த விஜயசிறி

மொனராகலை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்காபொதுஜன பெரமுன
ஷஷிந்திர ராஜபக்ஸ
குமாரசிறி ரத்நாயக்க
விஜித பேருகொட
ஜகத் புஸ்பகுமார
கயஷான் நவநந்தா

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
தர்மசேன விஜேசிங்க


எங்கள் வலைத்தளத்தில் அல்லது வீடியோ செனலில் விளம்பரப்படுத்த ஆர்வமாக உள்ளீர்களா?
[email protected] இல் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்