ලාෆ් ගෑසුත් මිල නග්ගයි

අද (06) මැදියම් රැයේ සිට ලාෆ් ගෑසුත් මිල නග්ගයි

by Staff writer 06-02-2023 | 1:33 PM

 COLOMBO ( News 1st ) –  අද (06) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලාෆ් ගෑස් මිල ඉහළ දමා තිබේ. 

ඒ අනුව, පහත පරිදි ගෑස් මිල ඉහළ යනු ඇති. 

12.5kg - රු : 200/= නව මිල රු: 5280/=
5kg - රු: 80/= නව මිල රු: 2112/=
2kg - රු: 32/= නව මිල රු: 845/= 


මේ අතර පසුගිය 05 වැනිදා  මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් ද මිල ගණන් ඉහළ දැමිණ. 

ලිට්‍රෝ මිල ගණන් ඉහළ දැමුවේ, පහත පරිදියි. 

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 - වැඩි කළ මිල රු. 334 / නව මිල රු. 4,743

කිලෝග්‍රෑම් 5 - වැඩි කළ මිල රු. 134 / නව මිල රු. 1,904

කිලෝග්‍රෑම් 2.3 - වැඩි කළ මිල රු. 61 / නව මිල රු. 883