කුම්භමේලා උත්සවයට ආ සිය ගණනකට කොරෝනා

ඉන්දියාවේ කුම්භමේලා උත්සවයට පැමිණි හින්දු බැතිමතුන් සිය ගණනකට කොරෝනා

by Staff writer 14-04-2021 | 4:41 PM

News 1st - ඉන්දියාවේ කුම්භමේලා උත්සවයට පැමිණි හින්දු බැතිමතුන් සිය ගණනකට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබේ.

ඉන්දීය වාර්තා අනාවරණ කළේ, උත්සවය සහභාගී වී සිටින ප්‍රධාන සාන්තුවරයින් 9 දෙනෙකුට ද කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවයි. මිලියන 3කට අධික හින්දු බැතිමතුන් පිරිසක් කුම්භමේලා උත්සවයට සහභාගී වී සිටී.