අමෙරිකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ICCයේ සාමාජිකත්වය හිමි වෙයි

අමෙරිකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ICCයේ සාමාජිකත්වය හිමි වෙයි

අමෙරිකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ICCයේ සාමාජිකත්වය හිමි වෙයි

කර්තෘ Staff writer

08 Jan, 2019 | 10:26 pm

(News 1st) – අමෙරිකා ක්‍රිකට් ආයතනයට, අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සාමාජිකත්වය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සාමාජිකත්වය හිමි වූ 105 වන රට ලෙස අමෙරිකාව ඉතිහාසයට එක් වනු ඇති.