රජයේ මුද්‍රණාලය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට

රජයේ මුද්‍රණාලය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට

රජයේ මුද්‍රණාලය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට

කර්තෘ Sakila Udayakumara

09 Nov, 2018 | 8:40 pm

COLOMBO (News 1st) – රජයේ මුද්‍රණාලය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.

ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ මුද්‍රණාලය මෙලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.