ජනපති නියමයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කෙරේ

ජනපති නියමයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කෙරේ

ජනපති නියමයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කෙරේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

27 Oct, 2018 | 12:43 pm

COLOMBO (News 1st) – පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් නීල් ඉද්දවෙල මහතා පැවසුවේ, ජනපති නියමයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කළ බව ය.

නොවැම්බර් 16 වන දා නැවත පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වන බව කථානායක කාර්යාලය පවසයි.