ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තබයි

ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තබයි

ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තබයි

කර්තෘ Staff writer

06 Sep, 2018 | 10:21 am

COLOMBO (News 1st) – ඝණ පූර්ණය නොමැති වීම නිසා පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තබා තිබේ.

BREAKING NEWS: ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තබයි

Posted by Newsfirst.lk on Wednesday, September 5, 2018