එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ලබන 29 වැනිදා මොරණරාගලට

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ලබන 29 වැනිදා මොරණරාගලට

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ලබන 29 වැනිදා මොරණරාගලට

කර්තෘ Staff writer

12 Aug, 2018 | 12:38 pm

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය ලබන 29 වැනිදා සිට දින තුනක් මොරණරාගලදී පැවැත්වෙනවා.

රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය හා ඉදිරි සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව ජනතාව දැනුම්වත් කිරීම, මෙහි අරමුණයි.
එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය, ඉදිරියේ දී දිවයින සියලු දිස්ත්‍රික්වල පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.