ඇලෝෂියස් සහ පාලිසේන දෙවන බැඳුම්කර වංචාවට සූදානම් වූ අයුරු (රහස්‍ය දුරකතන සංවාදය)

ඇලෝෂියස් සහ පාලිසේන දෙවන බැඳුම්කර වංචාවට සූදානම් වූ අයුරු (රහස්‍ය දුරකතන සංවාදය)

ඇලෝෂියස් සහ පාලිසේන දෙවන බැඳුම්කර වංචාවට සූදානම් වූ අයුරු (රහස්‍ය දුරකතන සංවාදය)

කර්තෘ Hashini De Mel

06 Aug, 2018 | 7:12 pm

COLOMBO (News 1st) – දෙවන බැඳුම්කර නිකුතුවට පෙර පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කසුන් පාලිසේන හා අර්ජුන ඇලෝෂියස් අතර සිදුවු දුරකතන සංවාදය මෙන්න.