නාය යාම් සහ ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන්ට අලුතින් ඉඩම්

නාය යාම් සහ ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන්ට අලුතින් ඉඩම්

නාය යාම් සහ ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන්ට අලුතින් ඉඩම්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

01 Jun, 2018 | 12:08 pm

COLOMBO (News 1st) – නාය යාම් සහ ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන් වෙනුවෙන් ඉඩම් අක්කර 500කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව සැලසුම් කර තිබේ.

එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ පී.බී. රුවන් පතිරණ මහතා සඳහන් කළේ, දිස්ත්‍රික්ක 4කින් ඉඩම් තෝරා ගත් බව ය.

මේ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් අක්කර 263ක්, මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් අක්කර 210ක්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් අක්කර 24ක් සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් අක්කර 8ක් ඒ සඳහා තෝරාගෙන ඇතැයි ඔහු සඳහන් කළේ ය.