ගංවතුරින් යට වූ ප්‍රදේශ උඩු ගුවනින්

ගංවතුරින් යට වූ ප්‍රදේශ උඩු ගුවනින්

ගංවතුරින් යට වූ ප්‍රදේශ උඩු ගුවනින්

කර්තෘ Hashini De Mel

22 May, 2018 | 7:50 pm

COLOMBO (News 1st) – පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය අද උඩුගුවනේ සිට නිව්ස්ෆස්ට් වාර්තා කළේ ය.

එහිදී රත්නපුර, කිරිඇල්ල, කලවාන, හොරණ, කළුතර යන ප්‍රදේශ නිරීක්ෂණයට ලක් විය.