මේ සතියේ දේශපාලනය පිළිබඳ විමසා බලන Inside Politics

මේ සතියේ දේශපාලනය පිළිබඳ විමසා බලන Inside Politics

මේ සතියේ දේශපාලනය පිළිබඳ විමසා බලන Inside Politics

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

12 Mar, 2018 | 10:26 pm

COLOMBO (Newsfirst) – ලැබූ සතියේ දේශපාලනයේ වෙන්න යන දේ පිළිබඳ විමසා බලන ‘Inside Politics’ විශේෂාංගය