අල්ලස සහ දුෂණය මැඩලීම වෙනුවෙන් වූ ජාතික සැලැස්ම සකස් කිරීමේ පළමු හමුව අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී

අල්ලස සහ දුෂණය මැඩලීම වෙනුවෙන් වූ ජාතික සැලැස්ම සකස් කිරීමේ පළමු හමුව අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී

By Hashini De Mel

Jan 18, 2018 | 6:54 am

අල්ලස සහ දුෂණය මැඩලීම වෙනුවෙන්, ජාතික සැලැස්ම සකස් කිරීමේ පළමු හමුව අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදුවනු ඇත.

අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ජනාධීපති නීතිඥ, සරත් ජයමාන්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම හමුව පැවැත්වෙන බවයි.

හමුව සඳහා සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, නීතිපතිතුමා, විගණකාධිපතිතුමා ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙන් ම පෞද්ගලික අංශ ප්‍රධානින්, සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් ද සහභාගීවීමට නියමිත බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=DUpS-NsJmDk&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]