බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

By Sakila Udayakumara

Jan 17, 2018 | 11:45 am

බැඳුම්කර වංචාව විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාවේ පිටපත් මීට ටික වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට භාර දෙනු ලැබුවේ ය.

ඒ, ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසිනි.

ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ, බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාවේ පිටපත් අවශ්‍ය බවට කථානායකවරයා කළ දැනුම් දීමකට අනුව අද මෙම පිටපත් ලබා දුන් බව ය.

ඒ අනුව බැඳුම්කර වාර්තාවේ පිටපත් 26ක් අද පාර්ලිමේන්තුවට භාර දුන්නේ ය.

මීට අමතරව පසුගියදා ජනාධිපතිතුමාට භාර දුන් මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අතුරු වාර්තා 34ක පිටපත් හා අවසන් වාර්තාවේ පිටපතක් ද අද පාර්ලිමේන්තුවට භාර දුන් බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පැවසුවේ ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=_SEUEtg7tRk&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]