ලබන වසරේ සිට වරිපනම් ගාස්තු ගෙවීම අන්තර්ජාලයෙන්

ලබන වසරේ සිට වරිපනම් ගාස්තු ගෙවීම අන්තර්ජාලයෙන්

කර්තෘ Hashini De Mel

29 Nov, 2017 | 6:53 am

ලබන වසරේ ජනවාරි 01 වන දා සිට වරිපනම් ගාස්තු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගෙවීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් සැකසීමට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශ ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා පැවසුවේ, නව ක්‍රමය යටතේ වරිපනම් ගාස්තු ගෙවීමට අමතරව ගොඩනැගිලි ගාස්තු අනුමත කිරීම, සංවර්ධන බලපත්‍ර ලබාදීම ආදිය ද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සකස් කරන බවයි.

පළාත් පාලන ආයතන තුළින් වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් මහජනතාවට ලබාදීම මෙහි අරමුණ බව ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.