විගණන පනත සම්මත කිරීමට ප්‍රමාද නම් විගණන කොමිසම අහෝසි කළ යුතුයි – විගණකාධිපති කියයි

විගණන පනත සම්මත කිරීමට ප්‍රමාද නම් විගණන කොමිසම අහෝසි කළ යුතුයි – විගණකාධිපති කියයි

විගණන පනත සම්මත කිරීමට ප්‍රමාද නම් විගණන කොමිසම අහෝසි කළ යුතුයි – විගණකාධිපති කියයි

කර්තෘ Hashini De Mel

26 Nov, 2017 | 7:35 am

ජාතික විගණන පනත සම්මත වීම තවදුරටත් ප්‍රමාද වන්නේ නම් විගණන කොමිසම පවත්වාගෙන යාමෙන් ඵලක් නොවන බව විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා පවසා තිබේ.