2018 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ

2018 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ

2018 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ

කර්තෘ Hashini De Mel

16 Nov, 2017 | 6:55 am

2018 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පැවැත් වේ.

පසුගිය 10 වන දා ආරම්භ කළ අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද පවත්වනු ලබන්නේ 6 වැනි දිනට ය.

අද උදෑසන 9.30 ට ආරම්භ වන පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය පස්වරු 5.00 තෙක් පැවැත්වීමට නියමිත වේ.