හුණුපිටිය දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී ලොරි රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අඩාලයි

හුණුපිටිය දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී ලොරි රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අඩාලයි

By Sakila Udayakumara

21 Nov, 2017 | 9:25 am

හුණුපිටිය දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී ලොරි රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අඩාල වී තිබේ.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ, අද උදෑසන කොළඹ සිට මඩකලපුව බලා ධාවනය වූ දුම්රියේ එම ලොරි රථය ගැටී ඇති බව ය.

මේ වන විට එම මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී ඇති අතර ලොරි රථය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.