මෙම වසරේ විද්‍යා පීඨ සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ලබන 24 වැනිදා දක්වා

මෙම වසරේ විද්‍යා පීඨ සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ලබන 24 වැනිදා දක්වා

By Chathuranga Rajapaksha

04 Nov, 2017 | 8:16 am

මෙම වසරේ විද්‍යා පීඨ සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ලබන 24 වැනිදා දක්වා සිදු කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහි ගුරු අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රධාන කොමසාරිස් කේ.එන්.එච්. බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ, 2015 වසරේ උසස් පෙළ සමතුන්ට මේ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ය.

පාඨමාලා 27 ක් සඳහා මෙවර සිසුන් 4,745 ක් බඳවා ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.