ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අද රෑ පියවි ඇසින් දකින්න

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අද රෑ පියවි ඇසින් දකින්න

By Kumudu Jayawardana

22 Nov, 2017 | 2:40 pm

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අද රාත්‍රියේ සිට ලබන 27 වන දා රාත්‍රිය දක්වා වරින් වර ශ්‍රී ලංකාවට දර්ශනය වන බව NASA ආයතනය පවසයි.

එම ආයතනය දක්වා ඇත්තේ, අදාළ වේලාවන් තුළ එය පියවි ඇසට දර්ශනය වනු ඇති බව ය.

අහසේ ඇති වස්තූන් අතරින් තෙවන දීප්තිමත් ම වස්තුව මෙය වන බැවින් එය පැහැදිලිව දැක ගත හැකි වනු ඇතැයි NASA ආයතනය පවසයි.

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට දර්ශනය වන දිනයන් සහ වේලාවන් පහත දැක්වේ.

ISS