ආගමික විෂයන් ඉගැන්වීමට උසස් පෙළ හා ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් 2600කට ගුරු පත්වීම්

ආගමික විෂයන් ඉගැන්වීමට උසස් පෙළ හා ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් 2600කට ගුරු පත්වීම්

ආගමික විෂයන් ඉගැන්වීමට උසස් පෙළ හා ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් 2600කට ගුරු පත්වීම්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

27 Oct, 2017 | 6:43 am

ආගමික විෂයන් ඉගැන්වීම සඳහා නව ගුරුවරුන් 2634දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා ධර්මාචාර්ය විභාගය සහ උසස් පෙළ සමතුන්ට අයදුම් කළ හැකි බව ය.

හින්දු, කතෝලික, ඉස්ලාම්, බෞද්ධ සහ ක්‍රිස්තියානි යන විෂයන් සඳහා නව ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

නව බඳවා ගැනීම්වලට අදාළ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ද ලැබී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.

අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ගැසට් නිවේදනය ඉදිරි සති 2ක ඇතුළත නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ය.

පළාත් පාසල් සඳහා ආගම විෂය ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් 1989 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට නියමිත අතර, ජාතික පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් 645 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත් උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත් ඊට සම්බන්ධ නොවන බවට එම පළාත් සභා විසින් දැනුම් දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ ය.

දකුණ සහ බස්නාහිර පළාත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් එකඟතාවක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.