2017 බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය මේ මස පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

2017 බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය මේ මස පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

2017 බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය මේ මස පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

කර්තෘ Hashini De Mel

23 Oct, 2017 | 4:45 pm

2017 බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය ලබන 28, 29 සහ නොවැම්බර් මස 05 වන දා පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්, ඩබ්. එම්. එන්. ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා ප්‍රකාශ කළේ, දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 148කදී විභාගය පැවැත්වෙන බවයි.

ඒ සඳහා සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බව ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇත.

ප්‍රවේශ පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටළුවක් විමසීමක් වේ නම් පහත දුරකතන අංක වෙත දැනුම්දෙන ලෙස ද දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

එම දුරකතන අංක වන්නේ, 011-2785230 සහ 011-2177075