කැලණිය ගුවන් පාලමේ බර වාහන ධාවනය සීමා කෙරේ

කැලණිය ගුවන් පාලමේ බර වාහන ධාවනය සීමා කෙරේ

කැලණිය ගුවන් පාලමේ බර වාහන ධාවනය සීමා කෙරේ

කර්තෘ Hashini De Mel

23 Oct, 2017 | 5:09 pm

ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කෙරෙන බැවින් කැලණිය ගුවන් පාලමේ බර වාහන ධාවනය සීමා කර තිබේ.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ, බර වාහන ධාවනය කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට බාධා එල්ලවී ඇති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකර බර වාහන ධාවනය සීමා කිරීමට පියවර ගන්නා බව මාර්ග නඩත්තු හා කළමනාකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ කමල් අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.