2016 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පළමු තැන ලැබූ සිතිජගේ ඉල්ලීම ගම්මැද්දෙන් ඉටුවූ වගයි

2016 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පළමු තැන ලැබූ සිතිජගේ ඉල්ලීම ගම්මැද්දෙන් ඉටුවූ වගයි

By Sakila Udayakumara

12 Oct, 2017 | 8:51 pm

සිතිජ නිරාන් සමරවික්‍රම.

පසුගිය වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 196ක් ලබා ගනිමින් දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානයට පත්වූ සිසුවා යි.

ඔහු සිය ජයග්‍රහණයේ සතුට නිව්ස්ෆස්ට් සමග බෙදා ගත් අවස්ථාවේ කළ ඉල්ලීම අද ඉටුවිය.

කුඩා දරුවන් දහසකගේ දෑස් පාදන ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට අඩුපාඩුවක් පැවති ආරක්ෂිත වැට හා පන්ති කාමරය ගම්මැද්ද මහ ලේකම් කාර්යාලය හරහා ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරිණි.

ඒ අනුව අද එය සිසු අයිතියට පත් කිරීම සිදුවිය.