මැක්කාගෙන් උණුසුම් වූ ඌව පළාත් සභාව

මැක්කාගෙන් උණුසුම් වූ ඌව පළාත් සභාව

By Sakila Udayakumara

Oct 12, 2017 | 10:11 pm

ඌව පළාත් සභාවේ මහ සභා රැස්වීම අද පැවැත්විණි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතාගේ ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් සභාව උණුසුම් වූ අයුරුයි මේ…

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=qICbTVYtZ-E&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]