මධ්‍යම අධිවේගයේ ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය ගැන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ හෙළිදරව්ව

මධ්‍යම අධිවේගයේ ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය ගැන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ හෙළිදරව්ව

By Sakila Udayakumara

Oct 12, 2017 | 9:49 pm

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම පිළිබඳ ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය තවමත් අවසන්ව නොමැති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

එම අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාන්ති ද සිල්වා මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ, කණු මතින් ඉදිකළ යුතු කොටස් පිළිබඳව තීරණය කෙරෙන්නේ එම අධ්‍යයනය තුළින් බව ය.

ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය අවසන් නොවුණ ද මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ වී අවසන්.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාව පසුගිය දිනවල විරෝධතාවල නිරත වුණේ කණුමත මාර්ගය ඉදිකරන බව මුලින් පවසා පස් ගොඩකර මාර්ගය ඉදිකිරීම තුළ ගංවතුර අවදානමක් ඇති බව පවසමිනි.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=g6YBxMFKU6Q&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]