ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නිශ්ශංක නානායක්කාර පත් කෙරේ

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නිශ්ශංක නානායක්කාර පත් කෙරේ

By Sakila Udayakumara

13 Oct, 2017 | 4:11 pm

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා පත් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපති හේමක අමරසූරිය මහතා එම පත් කිරීම සිදුකර ඇති බව ය.

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව හරහා පාලනය වීම ඊට හේතුව ය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂ ධූරයට නිලූ විජේදාස මහතා පත් කර ඇති අතර සාදි ඩාවුඩ් මහතාට නව අධ්‍යක්ෂ ධූරයක් ලබා දී තිබේ.

ඒ, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සම කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ධූර අහෝසි කරමින් විධායක අධ්‍යක්ෂ ධූරයක් පමණක් පවත්වාගෙන යන ලෙස ලබා දුන් ආර්ථික කළමනාකරණ කැබිනට් කමිටුවේ තීරණයකට අනුව ය.

අරුණ සිරිවර්ධන සහ ඒ.එම්.ආර්. බන්සජයා යන මහත්වරුන් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සම කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ධූරවලින් ඉවත් වීමත් සමග මෙම පත් කිරීම සිදු කෙරිණි.