ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව මහ බැංකුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ආරම්භ කිරීමට සැලැස්මක් සකසනවා: ඩිජිටල් හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව මහ බැංකුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ආරම්භ කිරීමට සැලැස්මක් සකසනවා: ඩිජිටල් හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

By Hashini De Mel

Sep 13, 2017 | 9:02 pm

ජාතික ගෙවීම් වේදිකාවක් සකස් කිරීමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය අතර සිදුවන ක්‍රියාවලියේදී මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට සන්නිවේදන හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාතයාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

නිව්ස්ෆස්ට් වෙත අදහස් දක්වමින් සන්නිවේදන හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, වසන්ත දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවේ, නව ජාතික ගෙවීම් වේදිකාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මැදිහත් වන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවස්ථා කිහිපයකදී අමාත්‍යාංශය වෙත ලිඛිත ඉල්ලීම් කර ඇති බව ය.

එය සැලකිල්ලට ගෙන තමන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සමග සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බව ද ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

අදාළ ගෙවිම් වේදිකාව සකස් කෙරෙනුයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි බව ද ‍ලේකම්වරයා පැවසුවේ ය.

ලේකම්වරයාට අනුව ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගෙවීම් හා පියවීම් පද්ධති පනතට අනුකූලව සකස් කෙරෙනු ඇති.

නිව්ස්ෆස්ට් වෙත අදහස් දක්වමින් විශයභාර අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේ, ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උපදෙස් පරිදි එය සිදු කිරීමට අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරන බවයි.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=LDsJuOVjZ4U” width=”560″ height=”315″]

 

ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව   ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාතයාංශය   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ   වසන්ත දේශප්‍රිය   ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව