දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා කංසා වගා කිරීමට පියවර ගන්නවා – රාජිත සේනාරත්න

දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා කංසා වගා කිරීමට පියවර ගන්නවා – රාජිත සේනාරත්න

By Sakila Udayakumara

Sep 13, 2017 | 12:53 pm

දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහාත්, විදේශයන්හි ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහාත් ශ්‍රී ලංකාවේ කංසා වගා කිරීමට පියවර ගන්නා බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ යුද හමුදාවේ සහයෙන් දැඩි ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් මෙම කටයුත්ත සිදු කරන බව ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=LfXRjTkc2UQ&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]

කංසා   රාජිත සේනාරත්න   වෛද්‍ය ප්‍ර‍තිකාර