දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ධූරයෙන් ඉවතට

දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ධූරයෙන් ඉවතට

By Sakila Udayakumara

Sep 13, 2017 | 12:10 pm

දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පළාත් ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍ය ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දුන්නේ ය.

ඒ, දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේම කුමාර නානායක්කාර මහතා ඉදිරියේ ය.

ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යවරයා එම ධූරයේ දිවුරුම් දුන්නේ, මෙතෙක් එම තනතුර දැරූ වීරසුමන විරසිංහ මහතා අද උදෑසන එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමත් සමග ය.

ඒ අනුව ඔහුට පැවරී තිබූ ක්‍රීඩා, ග්‍රාම සංවර්ධන, යෞවන කටයුතු, රැකි රක්ෂා, වනිතා කටයුතු හා නිවාස හා ඉදිකිරීම් යන විෂයන් අද සිට ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යවරයා යටතට පත් වේ.

වීරසුමන විරසිංහ   ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා   හේම කුමාර නානායක්කාර