ලොතරැයි මුද්‍රණය ගැන කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනගෙන් ප්‍රකාශයක් ගනී

ලොතරැයි මුද්‍රණය ගැන කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනගෙන් ප්‍රකාශයක් ගනී

By Hashini De Mel

Sep 12, 2017 | 5:25 pm

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ නිවසට පැමිණි කොළඹ වංචා විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් අද ඔහුගෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගෙන තිබේ.

ඒ, ලොතරැයි මුද්‍රණය සම්බන්ධයෙන් ඔහු කළ ප්‍රකාශයක් පිළිබඳවයි.

ව්‍යාජ ලොතරැයිපත් මුද්‍රණය කර ඇති බවට බන්දුල ගුණවර්ධණ මහතා කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙසට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය පොලිස්පතිවරයාට පැමිණිලි කර ඇතැයි පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඒ අනුව බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාට කොළඹ වංචා විමර්ශන ඒකකයට පැමිණෙන ලෙස දන්වා ඇති නමුත් ඔහු නොපැමිණි බව පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

කොළඹ වංචා විමර්ශන ඒකකය   ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය   මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන