20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පනත් කෙටුම්පත සබරගමු පළාත් සභාවේත් සම්මතයි

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පනත් කෙටුම්පත සබරගමු පළාත් සභාවේත් සම්මතයි

By Sakila Udayakumara

Sep 12, 2017 | 1:01 pm

පළාත් සභා මැතිවරණය එකම දිනක පැවැත්වීම සඳහා වන 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අද සබරගමුව පළාත් සභාවේ ද අනුමැතිය හිමිවිණි.

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අද සබරගමුව පළාත් සභාවේ ද අනුමැතිය හිමිවුණේ සංශෝධන සහිතව ය.

පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරු 29 දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර විපක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව 8කි.

මීට පෙර බස්නාහිර, උතුරුමැද හා නැගෙනහිර පළාත් සභාවලදී ද මෙම පනත් කෙටුම්පතට අනුමැතිව හිමිවිණි.

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය   පළාත් සභා මැතිවරණය   සබරගමුව පළාත් ස‍භාව