උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා…

උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා…

By Sagarika Chathumali

24 Sep, 2017 | 5:37 pm

තඹුත්තේගම සෙනරත්ගම දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී දුම්රියක් පීලිපැනීම හේතුවෙන් උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා මතුව ව තිබේ.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ, අනුරාධපුරයේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන දුම්රියක් එලෙස පීලි පැනීමට ලක් ව ඇති බවයි.

ඒ හේතුවෙන්, කන්කසන්තුරේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන නගරාන්තර ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය මේ වන විට අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා තැබීමට සිදුව තිබේ.

දුම්රිය පීලිගත කිරීම් සිදුකරන තුරු උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය බාධා මතුව තිබේ.