ආනයනික සීනි සඳහා වන බද්ද ඉහළට

ආනයනික සීනි සඳහා වන බද්ද ඉහළට

By Chathuranga Rajapaksha

Aug 15, 2017 | 5:47 pm

ආනියනික සිනි කිලෝ ග්‍රෑම් සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට රුපියල් 08 කින් ඉහළ දමා තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ සීනී මිල ගණන් පහළ යාමේ හමුමේ මෙම පියවර ගත් බව ය.
 
මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ මම බදු ඉහළ දැමීම තුළින් දේශිය වෙළඳපොලේ සීනි මිල ඉහළ යාමක් සිදු නොවන බව ය.
 
දේශිය ගොවීන් ආරක්ෂාකර ගැනීමේ පියවරක් ලෙස මෙම පියවර ගත් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
අමාත්‍යාංශය වැඩ දුරට ත් පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළදපොලේ සීනි කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 10 කින් පමණ පහළ ගොස් ඇති බව ය.
ඉහළට   විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද   සීනි