උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස්පාර තාවකාලිකව වසා දැමේ

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස්පාර තාවකාලිකව වසා දැමේ

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස්පාර තාවකාලිකව වසා දැමේ

කර්තෘ Hashini De Mel

08 Aug, 2017 | 11:55 am

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස්පාර තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

මේ හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසට පොලීසිය පවසා තිබේ.

කොළඹින් පිටවන වාහන කොම්පඤ්ඤ වීදිය ඔස්සේ ගොස් ගාලු පාරට පිවිසිය හැකි වේ.

කොළඹට ඇතුළු වන වාහනවලට බැංකු මාවත ඔස්සේ පිවිසිමේ හැකියාව ඇත.