මතභේදයට තුඩුදුන් තාඩ් මිසයිල පද්ධතිය සාර්ථකව අත්හදා බැලූ බව අමෙරිකාව නිවේදනය කරයි

මතභේදයට තුඩුදුන් තාඩ් මිසයිල පද්ධතිය සාර්ථකව අත්හදා බැලූ බව අමෙරිකාව නිවේදනය කරයි

By Hashini De Mel

Jul 12, 2017 | 9:36 am

උතුරු කොරියාව තම නවතම බැලැස්ටික් මිලයිල අත්හදා බැලීම හමුවේ ඊට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කළ හැකි තාඩි මිසයිල පද්ධතිය අමෙරිකාව විසින් ඊයේ සාර්ථකව අත්හදා බලණු ලැබ තිබේ.

අමෙරිකානු මිසයිල ආරක්ෂක ඒජන්සිය පැවසූවේ, C 17 ගුවන්යානයකින් උතුරු හවායිවලට ඉහළ අහසින් යැවූ බැලැස්ටික් මිසයිල ඉලක්කයක් සඳහා ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට ඇලෙස්කාවේ සිට යැවූ තාඩි මිසයිලයකට හැකි වූ බව ය.

මෙම මිසයිල අත්හදා බැලීම පැසිෆ්ක් මුහුදේ සිදුකර ඇති අතර උතුරු කොරියාව බැලැස්ටික් මිසයිල අත්හදා බැලීමට පෙර මාස කිහිපයක සිට මෙම තාඩි ප්‍රතිප්‍රහාර අත්හදා බැලීම සැලසුම් කර තිබිණි.

මෙය බැලැස්ටික් මිසයිලයක් සඳහා සාර්ථකව ප්‍රහාර එල්ල කළ හැකි පළමු තාඩි මිසයිල අත්හදා බැලීම ද වේ.

යුධ විශේෂඥයින් පැවසූවේ, කෙටිදුර මිසයිල ඉලක්ක සඳහා ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට වඩා දිගුදුර බැලැස්ටික් මිසයිල සඳහා ප්‍රහාර එල්ල කිරීම ඉතා අසීරු බව ය.

ඊයේ සාර්ථක වූ ප්‍රතිප්‍රහාරක තාඩිමිසයිල අත්හදා බැලීම වසර 10 සිට කළ මිසයිල අත්හදා බැලීම් 14 කින් 100%ක් සාර්ථකත්වයක් ලැබූ අත්හදා බැලීම බව අමෙරිකාව නිවේදනය කර තිබේ.