මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට

මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට

By Chathuranga Rajapaksha

08 Jul, 2017 | 12:15 pm

අමාත්‍යවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීම ඇතුළු යෝජනා රැසක් ඇතුළත් තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් අද පාර්ලිමේන්තුවට කෙරිණි.

එහි වටිනාකම රුපියල් දාහතර කෝටි හතලිස් දෙලක්ෂයකි.