ගංවතුරට හසුවූ රජයේ නිලධාරීන්ට නිවාඩු ලබා දීමට පියවර

ගංවතුරට හසුවූ රජයේ නිලධාරීන්ට නිවාඩු ලබා දීමට පියවර

ගංවතුරට හසුවූ රජයේ නිලධාරීන්ට නිවාඩු ලබා දීමට පියවර

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 Jun, 2017 | 7:05 am

ගංවතුරට හසුවූ රජයේ නිලධාරීන් සියලු දෙනාට නිවාඩු ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සඳහන් කළේ, පවතින ගංවතුර තත්ත්වය අනුව ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවා නිලධාරීවරයා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සහතික කළහොත් ඔවුන්ට නිවාඩු අනුමත කරන බව ය.

අදාළ ලියැවිල්ල තමන්ගේ ආයතන ප්‍රධානියාට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ට නිවාඩු ලබා ගැනීමට හැකි බව ද ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ ය.

ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ, අවශ්‍යතාව අනුව ඇතැම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා අමතර නිලධාරීන් ලබා දී ඇති බව ය.