වැඩබිම්වලදී කම්කරුවන්ට සිදුවන හානි සඳහා ලබා දෙන වන්දි මුදල ඉහළ නැංවීමට පියවර

වැඩබිම්වලදී කම්කරුවන්ට සිදුවන හානි සඳහා ලබා දෙන වන්දි මුදල ඉහළ නැංවීමට පියවර

වැඩබිම්වලදී කම්කරුවන්ට සිදුවන හානි සඳහා ලබා දෙන වන්දි මුදල ඉහළ නැංවීමට පියවර

කර්තෘ Sakila Udayakumara

26 May, 2017 | 8:35 am

වැඩබිම්වලදී කම්කරුවන්ට සිදුවන හානි සඳහා ලබා දෙන වන්දි මුදල ඉහළ නැංවීමට කම්කරු, වෘත්තීය සමිති හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනවිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ, දිවයින පුරා පිහිටි සියලු වැඩබිම් පිළිබඳ සොයා බලන බව ය.

වැඩබිම්වල අනාරක්ෂිත බව හේතුවෙන් කම්කරුවන්ට සිදුවන අනතුරු ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.