අධිවේගය භාවිත කිරීමේදී රථ වාහනවල වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60ක් ලෙස පවත්වා ගන්නැයි උපදෙස්

අධිවේගය භාවිත කිරීමේදී රථ වාහනවල වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60ක් ලෙස පවත්වා ගන්නැයි උපදෙස්

අධිවේගය භාවිත කිරීමේදී රථ වාහනවල වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60ක් ලෙස පවත්වා ගන්නැයි උපදෙස්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

26 May, 2017 | 8:03 am

වැසි සහිත අවස්ථාවල අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කිරීමේදී රථ වාහනවල වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60ක් ලෙස පවත්වා ගන්නා ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ජනතාවට උපදෙස් ලබා දෙයි.

අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා කළමනාකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ එස්. ඕපනායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ, දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොක්මාදූව ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව රිය ධාවනයේදී අවධානය යොමු කළ යුතු බව ය.