මාලදිවයිනේ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට විශිෂ්ට ජයක්

මාලදිවයිනේ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට විශිෂ්ට ජයක්

මාලදිවයිනේ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට විශිෂ්ට ජයක්

කර්තෘ Hashini De Mel

10 May, 2017 | 9:36 am

මාලදිවයිනේ තුන්වන පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් මාලදිවයින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය විශිෂ්ට ජයක් හිමිකර ගෙන තිබේ.

ඒ නගර සභා 3ක් ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතනවල බලය තහවුරු කර ගනිමිනි.

මාලදිවයිනේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පසුගිය සෙනසුරාදා පැවැත් වූ අතර මෙම මැතිවරණය ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යාමීන්ගේ පාලනය පිළිබඳ අන්තර්කාලීන ජනමත විචාරණයක් ලෙස සැලකේ.

මාලදිවයින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය එරට ප්‍රධාන විපක්ෂය ලෙස සලකනු ඇත.