පරික්ෂණ නිලධාරීන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් අල්ලස් කොමිසමේ විමර්ශනවලට බාධා

පරික්ෂණ නිලධාරීන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් අල්ලස් කොමිසමේ විමර්ශනවලට බාධා

පරික්ෂණ නිලධාරීන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් අල්ලස් කොමිසමේ විමර්ශනවලට බාධා

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 May, 2017 | 7:07 am

පරික්ෂණ නිලධාරීන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ ඇතැම් විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට බාධා මතුව තිබේ.

එම කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න මහතා සඳහන් කළේ, අදාළ පරික්ෂණ සදහා පොලිස් නිලධාරීන් නොවන උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව ය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය කළමනාකාරිත්ව කමිටුව සමග සාකච්ඡා කර ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

වොහාරික විද්‍යාව, ගණකාධිකරණය, බැංකු කරණය ආදී විෂයන් හැදෑරූ උපාධිධාරීන් 100 දෙනෙකුගේ පමණ හිඟයක් මතුව තිබේ.