සා/පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

සා/පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

By Sakila Udayakumara

04 May, 2017 | 4:22 pm

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් ආරම්භ විය.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කළේ, ලබන 31 වන දා දක්වා අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි බව ය.

ලබන 31 වන දායින් පසු යොමු කරන කිසිදු අයදුම්පතක් භාර නොගන්නා බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මස 12 වන දා සිට 21 වන දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත ය.