ලොව හොඳ ම නිරූපිකාව News1st මැදිරියට (VIDEO)

ලොව හොඳ ම නිරූපිකාව News1st මැදිරියට (VIDEO)

By Kumudu Jayawardana

19 May, 2017 | 12:41 pm

2017 වසරේ ලෝකයේ හොඳ ම නිරූපිකාව ලෙස විශිෂ්ටත්වයට පත් වූ ශ්‍රී ලාංකික නිරූපණ ශිල්පිණී චුලක්ෂි රණතුංග ඊයේ News1st මැදිරියට පැමිණියා ය.

මේ එහිදී, පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාව යි.