පසුගිය වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව මන්දගාමී වර්ධනයක්

පසුගිය වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව මන්දගාමී වර්ධනයක්

By Sakila Udayakumara

04 May, 2017 | 10:24 pm

2016 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

එම වාර්තාවට අනුව පසුගිය වසර තුළ මෙරට ලබාගෙන ඇත්තේ, 4.4%ක මන්දගාමී වර්ධනයකි.

2015 වසරේදී මෙරට ආර්ථික වර්ධනය 4.8%ක අගයක පැවතියේ ය.

ශ්‍රී ලංකා අර්ථිකයේ වර්ධනයට බලපාන අංශ රැසක දත්ත මෙම මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් ය.

එම දත්තයන්ට අනුව ධීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් 4.2%කින් අඩුව ඇති අතර කෘෂිකර්මාන්තය සහ වන වගාව ඇතුළු ධීවර කර්මාන්තය සමස්තයක් ලෙස සැලකීමේදී අදාළ ක්‍රියකාරකම්වල එකතු කළ අගය ද 4.2%කි.

කෙසේ වෙතත් 2016 මහ බැංකු වර්තාවේ දැක්වෙන්නේ, කර්මාන්ත අශ්‍රිත ක්ෂේත්‍රවල එකතු කළ අගය 2015 වසරේ පැවති 2.1% අගයේ සිට 6.7%ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ය.

රැකියා වියුක්ති අනුපාතය ද 2015 වසරේ පැවති 4.7% සිට 4.4% දක්වා පහළ ගොස් තිබේ.