ආපදා තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් වූවන්ට සෞඛ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා සුව යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය ඇරඹේ

ආපදා තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් වූවන්ට සෞඛ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා සුව යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය ඇරඹේ

By Sakila Udayakumara

30 May, 2017 | 7:15 am

දිවයිනට බලපෑ ආපදා තත්ත්වයත් සමග පීඩාවට පත් වූවන් වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ අරමුනෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සුව යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය අද ආරම්භ වේ.

ඒ, මාතර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනි.