උ/පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

උ/පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

උ/පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

29 Apr, 2017 | 4:06 pm

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කළේ, www.doenets.lk යන විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබි අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි බව ය.

පාසල් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල තැපැල් මාර්ගයෙන් යොමු කරන බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසී ය.