ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ජපානය, ශ්‍රී ලංකාව සමග එක්වීමේ සූදානමක් (VIDEO)

ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ජපානය, ශ්‍රී ලංකාව සමග එක්වීමේ සූදානමක් (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

13 Apr, 2017 | 7:01 pm

ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ජපානය, ශ්‍රී ලංකාව සමග එක්වීමට සුදානම් බව පාත්ෆයින්ඩර් පදනම පවසයි.

ඊට සුදුසු වාතාවරණයක් සැකසීමට පාත්ෆයින්ඩර් පදනම කාලයක සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පාත්ෆයින්ඩර් ආයතනය පවසන්නේ, ජපානය ඉන්දීය සාගරයේ සමුද්‍රීය ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අවධානය යොමු කර ඇති බව ය.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය නැව්, යාත්‍රා සහ වෙනත් උපාංග ජපානය විසින් නිෂ්පාදනය කිරීමට පොරොන්දු වී ඇති බව ද පාත්ෆයින්ඩර් පදනම පවසයි.