ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි 10ක් මෙරටට ලබාදීමට ඉන්දියාව එකඟ වෙයි

ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි 10ක් මෙරටට ලබාදීමට ඉන්දියාව එකඟ වෙයි

ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි 10ක් මෙරටට ලබාදීමට ඉන්දියාව එකඟ වෙයි

කර්තෘ Hashini De Mel

09 Apr, 2017 | 7:40 am

ඉන්දියාව සතුව පැවති ත්‍රිකුණාමලය ගබඩා සංකීර්ණයේ තෙල් ටැංකි 10 ක් මෙරටට ලබාදීමට එකඟ වී ඇති බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසා තිබේ.

විෂයභාර අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා සඳහන් කළේ, තෙල් ගබඩා සංකීර්ණය දෙරටේ මැදිහත් වීමෙන් සංවර්ධනය කිරීමට ද එකඟ වූ බව ය.

මේ හරහා රට තුළ කිසිඳු ආකාරයක ඛනිජ තෙල් හිඟයක් ඇති නොවන බව ද අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කළ සිටියේ ය.