ආහාර ඇසුරුම්, රිජිෆෝම් පෙට්ටි භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කමිටුවෙන් නිර්දේශ

ආහාර ඇසුරුම්, රිජිෆෝම් පෙට්ටි භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කමිටුවෙන් නිර්දේශ

By Hashini De Mel

26 Apr, 2017 | 8:40 am

පොලිතින් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් වන විද්වත් කමිටු නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාව අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසා තිබේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, කේ. එච්. මුතුකුඩආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ආහාර එතීම සඳහා භාවිත කරන පොලිතීන්(Luch Sheet) ආහාර ඇසුරුම් සහ රිජිෆෝම් පෙට්ටි භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලෙස නිර්දේශ වී ඇති බව ය.

මේ අතර, පරිසරයට හානි දායක පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව ද එම විද්වත් කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

සැරසිලි සඳහා පොලිතින් භාවිතය ඉවත් කළ යුතු බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් අතර අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතියෙන් පසු එම වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව ය.